Jumat, 28 Juni 2013


10 Macam Dosa Besar menurut Al-Quran

  Apa itu Dosa ? Dosa adalah tindakan yang melanggar norma atau TOS (dalam bahasa anak blogger nya ) yang telah ditetapkan oleh  Allah Swt.Dosa ada yang ringan atau kecil dan juga ada yang Besar,Berikut ini adalah 10 Macam Dosa Besar Menurut Al-Qur�an :1. Membunuh.
Allah SWT berfirman:
10 Macam Dosa Besar menurut Al-Quran"Dan barangsiapa yang
membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya". (An Nisaa: 93).

2. Menuduh wanita baik-baik berbuat zina.
Allah SWT
berfirman:
10 Macam Dosa Besar menurut Al-Quran


"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar". (An Nuur: 23)


3. Syirik [Menyekutukan Allah SWT].
Allah SWT berfirman:
10 Macam Dosa Besar menurut Al-Quran


"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya". (An Nisaa: 48).
Dan Allah SWT berfirman:
10 Macam Dosa Besar menurut Al-Quran


"
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.". (Al Maidah: 72)

4. Berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah SWT.
Allah SWT
berfirman:
10 Macam Dosa Besar menurut Al-Quran"Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." ".(Yusuf: 87).

5. Merasa aman dari ancaman Allah SWT.
Allah SWT
berfirman:
10 Macam Dosa Besar menurut Al-Quran


"
Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga)? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." (Al A'raaf: 99)

6. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua.
Karena Allah SWT mensifati orang
yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang jabbaar syaqiy 'orang yang sombong lagi celaka'.
Allah SWT
berfirman:
10 Macam Dosa Besar menurut Al-Quran


"Dan berbakti kepada ibuku, dan
Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka". (Maryam: 32).
7. Memakan harta anak yatim.
Allah SWT
berfirman:
10 Macam Dosa Besar menurut Al-Quran


"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya merekaitu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". (An Nisaa: 10)

8. Berbuat zina.
Allah SWT
berfirman:
10 Macam Dosa Besar menurut Al-Quran


"
Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), ". (Al Furqaan: 68)9. Memakan riba.
Allah SWT berfirman:
10 Macam Dosa Besar menurut Al-Quran


"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila". (Al Baqarah: 275)

10.Lari dari medan pertempuran.
 Maksudnya, saat kaum Muslimin diserang oleh musuh mereka, dan kaum Muslimin maju mempertahankan diri dari serangan musuh itu, kemudian ada seseorang individu Muslim yang melarikan diri dari pertempuran itu.
Allah SWT
berfirman:
10 Macam Dosa Besar menurut Al-Quran


"Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya".(Al Anfaal: 16)


  Dosa dosa diatas Alhamdulilah masih dapat di ampuni oleh Allah Swt,Kecuali dosa Syirik, Allah swt berfirman: bahwa Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali syirik�, Artinya 10 macam dosa diatas tadi Allah akan mengampuni dosa tersebut kalau pelaku dosanya bertaubat dengan taubat yang sebenar benar nya dan tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut.

0 komentar:

Posting Komentar